Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

7 esimest sammu kuni 10 korteriga korteriühistule, kui seda soovitakse esindada ühiselt

Käes on 2018. aasta ja Korteriühistu register on hakanud tööle. Suuremale osale varem olemas olnud korteriühistutele on Korteriühistu registris uus registrikaart juba avatud.

 

Korteriühistud loob riik kõikidele elamutele, milles on kaks või enam korteriomandit. Ka nendele, kus varem korteriühistut ei olnud. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse sõnul kantakse riigi poolt loodavad korteriühistud registrisse etapiliselt.

 

Kui te olete kuni 10 korteriga elamu korteriomanikena otsustanud tegutseda juhatusega, siis toimub korteriühistu juhtimine ja elamu haldamine nii, nagu suuremates majades. Reeglid on Korteriomandi- ja Korteriühistuseaduses detailselt kirjeldatud ja võrdlemisi selged. Sellisele esindamis- ja haldamisviisile kuulub ka artikli autori poolehoid.

 

Viimased kuud on aga näidanud, et paljude väiksemate majade korteriomanikud soovivad siiski juhatust mitte valida ja pidada kassapõhist raamatupidamist, mis ei nõua majandusaasta aruande koostamist ja registrile esitamist. Selliselt juhul esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt, mis tähendab, et nad saavad tehinguid teha ainult koos.

 

Seadus on kuni 10 korteriga elamutele sellise erandi ja võimaluse tõepoolest andnud. Nimetatud võimalus kehtib ka enne 01.01.2018 asutatud korteriühistutele ning järgnevalt kirjeldatud tegevuskava saab soovi korral rakendada ka nende puhul.

 

Kuidas siis ümber käia vastsündinud korteriühistuga vanuses 0 kuni 1, kui seda soovitakse esindada ühiselt (juhatust valimata)

Esmalt vaadake tähelepanelikult üle kõik kirjeldatud tegevused, kõrvutage need enda korteriühistuga ja otsige välja need, mis kajastavad teie olukorda. Seejärel viige teid puudutavad vajalikud tegevused ellu.

 

Nii võib selguda, et mõne kahe-kolme korteriga elamu puhul vajavad esmalt vähese vaevaga rakendamist vaid esimene, teine ja viies samm. Samas, on küllalt kuni 10 korteriga korteriühistuid, kus rakendamist vajavad kõik seitse tegevust.

 1. Otsige enda korteriühistu Korteriühisturegistrist üles, et teaksite, mis on selle nimi ja registrikood

  Selleks sisestage e-äriregistris lihtotsingusse kinnistu aadressi osa (näiteks tänava nimi ja maja number). Kui aadressi osa on sisestatud korrektselt, kuid otsing tulemusi ei anna, siis ei pruugi riik olla jõudnud teie korteriühistule registrikaarti veel avada.

   

  Proovige hiljemalt jaanuari lõpus uuesti ja kui siis ka ei leia, siis julgustan helistama Registrite ja Infosüsteemide Keskuse infonumbrile ja uurima, kas teie korteriühistu on registrisse kantud.

 1. Veenduge, et teil ei ole varasemalt määratud valitsejat

  Varem ühisuse valitsejana tegutsenud isikul on kehtivate volituste korral kohustus asuda korteriühistu valitsejaks (juriidilise isiku puhul) või juhatuse liikmeks (füüsilise isiku puhul).

   

  Kui selline isik on olemas, siis otsustage üldkoosolekul tema tagasikutsumine. Lepingu olemasolu korral, arvestage etteteatamistähtaja ja lepingu lõpetamise tingimustega.

 1. Kutsuge kokku üldkoosolek, millel võtke vastu otsused:

  • esindada korteriühistut ühiselt;
  • kutsuda olemasolev valitseja või juhatuse liige tagasi (nende olemasolul);
  • kinnitada majanduskava, mis valmistage eelnevalt ette;
  • kehtestada reeglid, millised on volitatava õigused korteriühistut esindada, milline on aruandluse kord ja kontrollmehhanism (soovitatav, kui otsustate kasutada volitamist);
  • muuta põhikirja, et korteriühistu juhtimist ja raamatupidamist puudutavad sätted oleks uue olukorraga kooskõlas (enne 01.01.2018 loodud korteriühistute puhul).
 1. Volitage notariaalselt 1 kuni 2 korteriomanikku korteriühistut kõikides toimingutes esindama (vajadusel)

  Volitamine on väljapääsuks juhul, kui ühine esindamine võib osutuda keeruliseks ja juhatust valida ikkagi ei soovita. See annab võimaluse minna kõigil üheskoos vaid notarisse.

   

  Edasi saab toiminguid teha juba volitatu ise. Näiteks avada ühistule pangaarve, sõlmida ühistu nimel tarbimis-, hooldus- ja heakorrateenuse lepinguid, esindada korteriühistut riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes jne

 1. Avage korteriühistule pangas arveldusarve (kui seda ei ole)

 1. Sõlmige kindlustuslepingud (soovitatav):

  • kaasomandi eseme taastamisväärtusest lähtuv kahjukindlustusleping;
  • korteriühistu vastutuskindlustus.
 1. Võtke maja seniselt valitsejalt või korteriühistu juhatuse liikmelt üle, edastades talle vastava nõude

  Kui tegemist on vastloodud korteriühistuga, mida haldas valitseja, siis on senine valitseja kohustatud teile üle andma kogu tema valduses oleva dokumentatsiooni kinnistu, elamu ja selle tehnosüsteemide kohta.

   

  Samuti elamu haldamist ja majandamist puudutava dokumentatsiooni ning kandma korteriühistu arvele elamu remondiks kogutud kasutamata rahalised vahendid.

   

  Dokumentide ning elamu haldamise ja majandamise üleandmise kohta vormistavad üleandja ja vastuvõtja elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise akti.

   

  Üleandmisakti tuleb kindlasti märkida kõik üleantavad dokumendid ning kogu valitsemise aja jooksul elamu remondiks laekunud vahendid, remondiks kasutatud vahendid ja nende jääk.

Back To Top