Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

Ärikinnisvara haldus

Teostame ärikinnisvara haldust ja korraldame kõik vajalikud kinnisvarahooldusega seotud tööd, sealhulgas tehnohooldus- ja heakorrateenused.

 

Selle eest hoolitseb meie kutseline kinnisvarahaldur.

 

Kasutame teenuste korraldamisel turul eksisteerivat konkurentsi. Selgitame välja konkreetsele kinnisvaraobjektile kõige sobilikumad ja soodsamad tööde teostajad.

 

Usaldades oma vara haldamise meile, saab see asjatundlikult hoitud ja hooldatud.

 

Pakume järgnevaid haldusteenuseid

 • Ärikinnisvara haldamine
 • Hoolduskava koostamine vastavalt hoone ja kinnistu iseloomule
 • Majanduskava koostamine, arendustööde planeerimine
 • Hankekonkursside korraldamine ja läbiviimine
 • Tehnosüsteemide hoolduse korraldamine
 • Heakorratööde ja eripuhastusteenuste teostamise korraldamine (sise- ja välikoristus)
 • Hooldus- ja heakorrateenuse teostajate koordineerimine
 • Ehitus- ja renoveerimistööde korraldamine
 • Tugiteenuste korraldamine (valve, parkimine)
 • Objektil teostatavate tööde ja teenuste järelvalve
 • Ruumide kasutajate tellimusel tehtavate ehitus- ja remonttööde korraldamine ja järelvalve
 • Kliendiprobleemide fikseerimine ja lahenduste otsimine, info edastamine omanikule
 • energia-, vee- ja kommunikatsiooniteenuste vahendamine
 • Kinnisvara omaniku nõustamine kinnisvara korrashoiu küsimustes
 • Üüriarvestus
 • Võlamenetlus, võlglastega tegelemine ja sissenõudmiste korraldamine

Järgime oma töös kinnisvara korrashoiu standardit EVS 807, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt antud soovitusi ja Heade Tavade Koodeksit.

  

 

Kas hallata ise, palgata haldusjuht või tellida haldusteenus?

 

Kinnisvara korrashoiu põhieesmärkideks on selle füüsiline, juriidiline, majanduslik ja sotsiaalne säilimine. Seekaudu on võimalik tagada:

 • vara füüsiline säilimine
 • vara väärtuse püsimine või tõus
 • kinnisvara kasutamise mugavus, vastavus kasutusotstarbele ja kasutajate ootustele
 • õigusaktidest tulenevate omanikukohustuste täitmine
 • kinnisvara omamise ja eluea jooksul majandusliku kasu otsene teenimine (nt. üüripindade puhul) või põhiäri oodatud viisil toetamine.

Ärikinnisvara puhul tõstatub tihtipeale küsimus, kuidas on kõige otstarbekam korraldada ärikinnisvara haldus ja hooldus: kas teha ise, palgata haldusjuht või tellida haldusteenus.

 

Kinnisvara omanik ise

 

Üheks lahenduseks on omanikul teha kõike ise. Teatud juhtudel võib see olla kõige mõistlikum. Kui põhitegevuse kõrvalt on piisavalt aega, tahtmist ja oskusi, siis võib kinnisvaraobjekti omanik kõik korralduslikud tööd ja mõned lihtsamad heakorratööd ise teha (näiteks muru niitmine, sise- ja välikoristus).

 

See lahendus võib pakkuda isetegemise rõõmu ja mõningast kulude kokkuhoidu haldus- ja heakorrateenustelt.

 

Teisalt nõuab see täiendavalt aega põhitegevuse ja vaba aja arvelt. Paratamatult tuleb osad tööd ikkagi sisse osta, kuna need eeldavad erialateadmisi ja oskusi, näiteks tehnosüsteemide hooldus või jääpurikate eemaldus.

 

Haldusjuht

 

Osades keskmistes ja suuremates ettevõtetes on palgal eraldi haldusjuht.

 

Sellisel juhul korraldab oma töötaja erinevate vajalike teenuste tellimise. Tihti antakse talle ka muid ülesandeid ja seda peetaksegi selle lahenduse eeliseks.

 

Samas, tuleb arvestada palga- ja koolituskuludega ning kaasaegsete töövahendite tagamisega.

 

Samuti töötaja asendamise korraldamise vajadusega tema puhkuse või haigestumise ajaks.

 

Haldusteenus

 

Paljud keskmised ja suuremad ettevõtted ning üüripindade omanikud kasutavad professionaalse haldusettevõtte abi, et tagada kinnisvara säilimine, ootustele vastav kasutatavus, nõuetekohane omanikukohustuste täitmine ja optimaalne majandamine.

 

Haldusteenust kasutavad ka mitmed väiksemad ettevõtjad, et vabastada aega oma põhitegevuse jaoks ja hoida oma vara korras.

 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et parimaks lahenduseks on see, mis ettevõtjale tema eelistustest ja ärikinnisvara eripärast tulenevalt sobib.

 

Kui sulle on sobivaimaks lahenduseks haldusteenuse tellimine, siis võta meiega ühendust!

ärikinnisvara haldus
Back To Top