Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

Kinnisvarahooldus ja heakorrateenused

Kinnisvara haldusteenuse osutamisel korraldame kõigi vajalike kinnisvara hooldusteenuste osutamise koos järelvalvega nende teostamise üle.

 

Vahendatavatele teenustele ei lisa me juurde vahendustasu. See tagab turu parima hinna ja kvaliteedi suhte.

 

Teie kontaktisikuks on meie kutseline haldur, kes hoolitseb kõikide kinnisvara korrashoiu teenustega seonduvate küsimuste lahendamise eest.

 

Kinnisvarahooldus ja kinnisvara kasutajate teenindamiseks vajalikud teised teenused on:

 

 • Heakorratööd ehk heakorrateenused (sise- ja välikoristus)
 • Tehnohooldus (küttesüsteem, katus, tarindid, torustikud, ventilatsioon, lift, ATS jt)
 • Projekteerimine ja ehitustööd, remonttööd ja renoveerimine
 • Tugiteenused (valveteenus, parkimise korraldamine jt)
 • Energia-, vee- ja kommunikatsiooniteenused (vesi, küte, elekter, gaas, side)

 

Heakorrateenused jagunevad sise- ja välitöödeks, mille eesmärk on puhtuse tagamine kinnistul, hoonete välispindadel ja siseruumides.

 

Välitöödeks on:

 • Riigilipu heiskamine vastavalt Eesti lipu seadusele
 • Aedade, väljakute, kõnniteede ja territooriumi korrastamine
 • Muru hooldus ja niitmine
 • Langenud lehtede riisumine ja äravedu konteineritesse
 • Puude ja põõsaste pügamine ning Lillepeenarde hooldamine
 • Kõvakattega aladelt umbrohu ja sambla eemaldamine
 • Prügiveo korraldus ja prügimahutite ümbruse korrashoid
 • Libedusetõrje
 • Lume eemaldamine kõnniteedelt, parkimisplatsidelt ja katustelt
 • Lume äravedu territooriumilt
 • Lume ja jääpurikate eemaldus

Sisetöödeks on:

Korterelamute puhul trepikodade, keldrite jt üldkasutatavate ruumide koristus ja  puhastus:

 • Plekkide eemaldus ustelt, peeglitelt ja klaaspindadelt
 • Käsipuude puhastus
 • Siseprügikastidest prügi väljaviimine, prügikottide vahetus
 • Põrandapindade puhastus
 • Aknalaudade puhastus

Äriklientide puhul lisaks ka:

 • Vabade tööpindade puhastus
 • Vabade mööblipindade puhastus
 • Kontorimasinate välispindade puhastus
 • Köögimasinate välispindade puhastus, seinte, valamute ja kraanide puhastus
 • Tualeti sisustuse puhastus, plekieemaldus ja seinte puhastus
 • Tualettpaberi, kätepaberi, -seebi ja muude hügieenitarvikute varustamine ja lisamine vastavalt kliendi soovile
 • Porivaipade puhastus ja vahetus
 • Vastavalt kokkuleppele ja vajadusele muud puhastus- ja koristustööd

 

Tehnohoolduse eesmärk on füüsiliselt säilitada kinnistul olevaid ehitisi ja hoida korras hoonete tehnosüsteemid. Väga oluline on  hoone ohutus, et tagada jätkuvalt kasutajate ohutus nii hoone püsivuse, tuleohutuse, kui tervisekaitse seisukohalt.

 

Hoolduse tulemusena selgub hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide seisukord ja remondi või väljavahetamise vajadus. Kinnisvarahoolduse käigus teostatavad ülevaatused võimaldavad omanikul ettenägelikult planeerida investeeringuid oma varasse.

 

Tehnohooldustöödeks on:

 • Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus
 • Kanalisatsioonipüstikute ja kanalisatsioonikaevude puhastus
 • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
 • Küttesüsteemi (püstikud, jaotustorustik, radiaatorid) hooldus
 • Soojasõlme hooldus ja ettevalmistamine kütteperioodiks
 • Elektripaigaldise ning üld- ja välisvalgustuse hooldus
 • Nõrkvoolupaigaldise, sealhulgas valvesüsteemi ja hooneautomaatika tehnohooldus
 • Krundirajatiste hooldus (väravad, aiad, tõkkepuud, käiguteed jne)

 

 • Hoone põhi- ja sisetarindite hooldus:
 • Välisuste toimivuse kontroll, õlitamine ning vajadusel reguleerimine
 • Akende korrasoleku kontroll, vajadusel reguleerimine, korrastamine ja ülitamine
 • Fassaadielementide korrasoleku ja kinnituse kontroll
 • Katuse- ja katuseräästaste hooldus, sh äravoolude ja lekete kontroll ning puhastamine
 • Vundamentide ja aluste, kande –, jäigastavate ja piirdetarindite korrasoleku kontroll
 • Siseuste, vitriinide ohutuse ning funktsioneerimise kontroll ja korrastamine
 • Seinte pindade kontroll
 • Põrandakatete kontroll, vajadusel lahtiste osade kinnitamine
 • Lagede kontroll
 • Hooldusraamatu pidamine ning remondiettepanekute tegemine

 

 • Muude tehnosüsteemide ja hooneosade hooldus.

 

Hoone ja iga selle tehnosüsteemi hooldustööd jagunevad kaheks:

Ennetuslik tehnohooldus, millega tagatakse:

 • tehnosüsteemide võimalikult optimaalne funktsioneerimine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli ja reguleerimist
 • avariiolukordade ja toimimise halvenemise ennetamine, kõrvaldades jooksvalt pisivead
 • ehitise ja selle osadel oluliste puuduste ilmnemise või hävimise tõenäosuse vähenemine, teostades regulaarset ülevaatust, kontrolli, puhastust ja pisivigade kõrvaldamist

 

Avariiline tehnohooldus, millega tagatakse:

 • avarii lokaliseerimine kahju edasise tekkimise vältimiseks
 • avariijärgne remont ja töökorras seisundi taastamine

Ennetuslik tehnohooldus on etteennustatava töömahuga.

Avariilise tehnohoolduse töömaht selgub avarii või rikke esinemisel.

 

 

Projekteerimine eelneb alati ehitamisele (Ehitusseadustiku mõistes). Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Asjakohasel juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet.

 

 

Ehitustööd. Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

 

 

Remonttööd ehk renoveerimine on ehitise, selle tarindite või ruumide taastamine nende esialgsel kujul arvestades tehnoloogia arengust tulenevat parendamise vajadust. Tegemist on alati ühekordselt kavandatavate ning elluviidavate projektipõhiste tegevustega.

 

 

Tugiteenused on selliste täiendavate teenuste korraldamine ja vahendamine, mille tulemusel tõuseb kinnisvaraobjekti kasutatavuse kvaliteedi tase.

 

Kinnisvarahoolduse tugiteenusteks on näiteks:

 • Valveteenus
 • Transpordivahendite parkimine
 • Bürooteenused
 • Teenused ruumide kasutamisel
 • Toitlustuse korraldamine
 • Muud tugiteenused
kinnisvarahooldus
Back To Top