Skip to content
+372 55 205 16 info@mgk.ee

Korteriühistu haldus

Riik on loonud Teie majale korteriühistu, kuid Te ei tea kuidas ja millest alustada?

Pöörduge meie poole ja me teeme korteriühistu tegevuse alustamise Teie jaoks lihtsaks:

 • Individuaalse põhikirjaprojekti koostamine
 • Majanduskava koostamine
 • Üldkoosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine ning soovi korral läbiviimine ja dokumenteerimine
 • Juhendamine ja abi juhatuse liikmete ja põhikirja  Korteriühistutse registrisse kandmisel
 • Konsultatsioonid kõikides korteriühistu juhtimist ja majandamist puudutavates küsimustes

Kui soovite ka edaspidist abi korteriühistu juhtimisel ja majandamisel, siis on Teil vabadus valida kahe viisi vahel, kuidas saame Teid aidata:

Juhatuse abikätena (haldurina)

 • haldame ja korraldame hoolduse ja teised teenused teie soovitud mahus

Juhatuse asemel tegutsedes (valitsejana)

 • vastutame, haldame ja korraldame hoolduse ja teised teenused teie soovitud mahus

Aitame teid meeleldi teile sobivaima teenuste paketi koostamisel ja selle mahu valikul!

 

 

HALDUSTEENUSED

 

Korrashoiukorralduse ja -tegevuste dokumenteerimine

… hoiab kokku teie aega ja raha, võimaldab korraldada korrashoidu ja osutada teenuseid vastavalt teie ootustele, tagab haldamise järjepidevuse ka haldaja vahetumisel

 

 • Maja haldamise ja dokumentatsiooni vastuvõtmine
 • Korrashoiustrateeriga ja korrashoiukava koostamine
 • Hoone ja kinnistu passide koostamine nende puudumisel
 • Hooldusraamatu sisseviimine koos hooldus- ja heakorratööde juhendite koostamisega
 • Tehnosüsteemide ja tarindite hooldusjuhendite ning ruumide heakorraööde juhendite koostamine
 • Hoolduspäeviku sisseviimine
 • Objekti olemasoleva dokumentatsiooni jooksev aktualiseerimine, korrashoid ja arhiveerimine

Tehnilise seisukorra kindlakstegemine ja jälgimine

… võimaldab saada ülevaate hoone, selle osade ja tehnosüsteemide tegelikust seisukorrast, nende  renoveerimise vajadusest ja ajast, annab korteriühistule võimaluse planeerida tööd ja vahendid  ühtlaselt ja turvaliselt. Kaasame kvalifitseeritud spetsialiste nii enda meeskonnast, kui väljastpoolt.

 

 • Kinnistu ja hoone tehnilise seisundi regulaarne ülevaatus ja järelevalve
 • Tehnilise seisukorra hinnang koos raportiga ja ligikaudsete vajalike kuludega
 • Tehnilise seisukorra uuring koos raportiga, hoone seisukorra täieliku ülevaatega ja vajalike kuludega

Kinnisvara korrashoiu planeerimine

… tagab teile kindluse, et kõik vajalikud tööd saavad tehtud,  teenused osutatud ja vajalikud kulud on etteennustatavad.

 

 • 1 a majanduskava koostamine
 • 2-5 a majanduskava ülevaatamine ja uuendamine
 • 6-10 a majanduskava ülevaatamine ja uuendamine

Kinnisvara korrashoiu elluviimise korraldamine

… meie poolt pakutaval kujul, tagab teile turu parima hinna ja kvaliteedi suhte. Me ei lisa  vahendatavatele teenustele juurde vahendustasu. Samuti ei paku me erapooletuse tagamiseks  tehnohooldus-, heakorra- ja remonttööde teenuste osutamist, vaid korraldame nende hankimise  turult ja teostame järelevalvet nende täitmise üle.

 

 • Tehnohoolduse, heakorratööde ja tugiteenuse osutamise lähteülesannete koostamine, hangete korraldamine, lepingute sõlmimine ja järelevalve
 • Tarbimisteenuste lepingute sõlmimine ja järelevalve
 • Üldarvestite näitude töötlemine
 • Korterite arvestinäitude töötlemine
 • Energiaauditi tellimise hange ja tellimine
 • Energiamärgise tellimine ja väljastajale andmete esitamine
 • Projekteerimise, ehitus- ja remonttööde hanke lähteülesande koostamine, hanke läbiviimine, lepingu sõlmimise korraldamine ja järelevalve
 • Ehitus- ja remonttööde projektile omanikujärelevalve hanke korraldamine ja lepingu sõlmimine
 • Laenu võtmise korraldamine üldkoosoleku vastava otsuse korral
 • Tehniline ja juriidiline nõustamine

Informatsiooni liikumise tagamine

… annab teile selge ja arusaadava võimaluse korteriühistu dokumentidega tutvumiseks ja meie tegevuse kohta andmete saamiseks. Võimaldab kiiremat reageerimist riketele.

 

 • Halduri ja korteriomanike vahelise Informatsiooni edastamise ja vahetamise kanali olemasolu ja toimimise tagamine
 • avarii-dispetšerteenuse korraldamine
 • Korteriomaniku teabepäringule vastamine ja dokumentide tutvumiseks esitamine

Aruandluse ja otsuste vastuvõtmise tagamine

… võimaldab teil veenduda, et korrashoid on korraldatud vastavalt korteriomanike enamuse soovidele ja ootustele, võimaluse selles kaasa rääkida, võtta vastu otsuseid ning saada ülevaadet ja teostada kontrolli otsuste täitmise üle.

 

 • KÜ liikmete registri pidamine
 • Majanduskava täitmise aruande koostamine ja üldkoosolekule esitamine
 • Tegevusaruande koostamine ja üldkoosolekule esitamine
 • Üldkoosoleku ettevalmistamine, läbiviimine, protokollimine ja registrile esitamine
 • Üldkoosolekule esitatavate materjalide ettevalmistamine vene keeles
 • Üldkoosoleku pidamine kahes keeles (eesti ja vene)

Raamatupidamise korraldamine

… annab teile kindluse, et on olemas selge ülevaade elamu korrashoiu ja teenuste osutamise vahenditest, nende kasutamisest ning laekumistest ja võlgnevustest.

 

 • Finantsdokumentide koostamine, süstematiseerimine ja säilitamine
 • Majandamiskulude jagamine, arvete koostamine ja väljastamine
 • Pangatehingute ettevalmistamine, teostamine ja laekumiste administreerimine
 • Majandusaasta aruande koostamine ja registrile esitamine
 • Laekumiste kontroll

Korteriühistu nõuete tagamine ja võlgade menetlemine

… võimaldab võtta tarvitusele meetmed, et korteriühistu ja koos sellega ka teie vara ja vahendid säiliksid või oleksid õigeaegselt taastatavad.

 

 • Kindlustuslepingu sõlmimine hoone taastamisväärtusele
 • Korteriühistu vastutuse kindlustamine
 • Meeldetuletused võlgnevuse kohta
 • Maksegraafikute koostamine ja täitmise kontrollimine
 • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine e-toimikus
 • Ühistule tekitatud kahju sissenõudmiseks hagiavalduse koostamine
 • Korteri sundvõõrandamiseks hagiavalduse koostamine
 • Tsiviilasjas esindamine ja juriidiline nõustamine
 • Täitemenetluse avalduse koostamine kohtulahendi alusel
 • Muude omanikukohustuste täitmise korraldamine (maksud, lõivud, tasud, liitumistasud, liikmemaksud, trahvid, viivised, kahjutasud, võlad, inkassoteenused, intressid, ülekandetasud, pangaarvetasud, hooldustasud, haldustasud jne)

Võtke meiega julgelt ühendust! Meie kutselised kinnisvarahaldurid aitavad teid meeleldi teile sobivaima teenuste paketi koostamisel ja valikul!

Haldusfirma
Back To Top